O firmie

Cele

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Kierownictwo Inter Europol niniejszym deklaruje politykę przyjmując i uznając poniższe zobowiązania i cele. Polityka stanowi istotny element ogólnej strategii piekarni, ponieważ istotnym warunkiem sukcesu Inter Europol jest jakość i bezpieczeństwo produkowanych wyrobów.

Głównym celem działalności naszego przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb naszych klientów. Jest to realizowane poprzez produkcję i sprzedaż wyrobów: konkurencyjnych na rynku, spełniających wymagania klientów, specyfikacji wyrobów, wymagań prawnych i innych oraz bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska.

  • Celem polityki jakości, środowiskowej i bezpieczeństwa żywności jest:
  • Zadowolenie klientów korzystających z wyrobów i usług,
  • Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji załogi,
  • Utrzymanie istniejącej sieci dystrybucji i pozyskiwanie nowych odbiorców,
  • Terminowa realizacja zamówień,
  • Działanie kadry kierowniczej oraz pracowników mające na celu rozpoznawanie i zdefiniowanie zagrożeń, które mogą wpłynąć na obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów, rozwiązywanie zaistniałych problemów oraz zapobieganie występowania nieprawidłowościom,
  • Odpowiedzialne gospodarowanie zasobami,
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom,
  • Zapobieganie hałasowi i oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego na ludzi,
  • Nadzorowanie i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wprowadzenie w życie polityki jest realizowane poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ), który spełnia wymagania norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005 oraz wymaganiami HACCP, BRC i IFS. Systematycznie doskonalimy ZSZ poprzez prowadzenie przeglądów, działań korygujących i zapobiegawczych oraz innych działań technicznych i organizacyjnych.

Angażujemy wszystkich pracowników w zespołowy wysiłek na rzecz odpowiedzialnego postępowania, ciągłej poprawy jakości naszych wyrobów oraz środowiska naturalnego. W stosunku do naszych klientów, dostawców i pracowników zobowiązujemy się do postępowania zgodnego z zasadami etyki. Celem naszym jest zdobywanie i utrzymywanie zaufania klientów i stron zainteresowanych do naszego zakładu.

Chcemy, żeby nasz znak kojarzył się z solidnością, terminowością, wysoką jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym naszych wyrobów oraz zachowaniem wymagań ochrony środowiska.

Zobowiązujemy się do stosowania i przestrzegania wymagań ZSZ opisanych w dokumentach ZSZ, w tym w niniejszej Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i Bezpieczeństwem Żywności.

.
.
.