O firmie

Kodeks etyczny

Kodeks etyczny Inter Europol jest zobowiązaniem Firmy oraz pracowników do przestrzegania najwyższych standardów.

Stanowi on zbiór wartości i zasad, do których dostosowują się przełożeni i pracownicy wszystkich szczebli, odpowiedzialni za osobiste stosowanie się do nich oraz aktywne tworzenie warunków do ich respektowania przez innych pracowników.

Celem Kodeksu  etycznego jest kształtowanie właściwych postaw, w szczególności kultury pracy wewnątrz Firmy oraz pomiędzy Firmą a jej otoczeniem.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania opisanych w tym dokumencie zasad i postępowania zgodnie z podanymi wytycznymi oraz z obowiązującymi przepisami, normami i procedurami.

.
.
.