Tożsamość Administratora

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego https://www.intereuropol.pl  (dalej jako „Serwis”) oraz danych osobowych osób odwiedzających nasze profile w portalach społecznościowych:

https://www.facebook.com/InterEuropol

https://www.facebook.com/interEuropolPiekarnia

https://www.facebook.com/InterEuropolCompetition

(dalej jako „Profile Społecznościowe”)

jest INTER EUROPOL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Markach przy ul. Słonecznej 22 (kod pocztowy: 05-270), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000674460; NIP: 5260301089 i kapitale zakładowym w kwocie 300 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 300 000,00 zł, numer rejestrowy BDO 000017332 (dalej jako „Administrator” albo „Spółka”).

Jak się z nami skontaktować ?

Z Administratorem można się skontaktować:

 • a) pisemnie na adres Inter Europol S.A., ul. Słoneczna 22, 05-270 Marki, Polska lub
 • b) drogą mailową na adres: rodo@intereuropol.pl

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest:  Tomasz Frąckiewicz

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się drogą mailową na adres: rodo@intereuropol.pl.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach i na różnych podstawach prawnych. Informacje dotyczące celów przetwarzania, podstaw prawnych oraz okresów przetwarzania znajdują się w poniższych sekcjach dedykowanych poszczególnym kategoriom osób, których dane przetwarzamy.

Kontakty biznesowe

Jeżeli pozyskaliśmy Twoje dane w toku kontaktów biznesowych, np. w trakcie spotkania, prowadzenia korespondencji, przez naszą stronę internetową lub w inny sposób, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 

Podstawa prawna

Cele przetwarzania

Okres przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

prawnie uzasadnione interesy Administratora

 1. Prowadzenie kontaktów biznesowych
 2. Marketing bezpośredni produktów i usług własnych Spółki
 3. Rozwój działalności i usług Spółki
 4. Przedstawianie informacji o Spółce i zakresie naszych usług
 5. Opracowywanie analiz dotyczących rynku
 6. Podnoszenie jakości naszych usług
 7. Ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami

Twoje dane będziemy  przetwarzać przez okres wzajemnych kontaktów biznesowych oraz przez 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia wzajemnych kontaktów biznesowych 

Podanie danych osobowych w każdym z powyższych celów jest dobrowolne. 

Reprezentanci naszych kontrahentów

Jeżeli pozyskaliśmy Twoje dane w związku z umową zawartą z naszym kontrahentem lub jesteś osobą kontaktową wskazaną w umowie lub dedykowaną do wykonywania umowy w imieniu naszego kontrahenta przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 

Podstawa prawna

Cel przetwarzania

Okres przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

prawnie uzasadnione interesy Administratora

 1. Wykonywanie umowy z naszym kontrahentem (dotyczy tylko osób kontaktowych wskazanych w umowie)
 2. Zarządzanie relacjami z kontrahentami
 3. Opracowywanie analiz dotyczących rynku i współpracy z kontrahentem
 4. Podnoszenie jakości naszych usług
 5. Marketing bezpośredni produktów i usług Spółki
 6. Ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami

Twoje dane będą przetwarzane przez okres łączącej nas umowy oraz przez 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia jej obowiązywania.

W zakresie w jakim Twoje dane osobowe znajdują się na dokumentach księgowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wzajemne rozliczenia z naszym kontrahentem zostały ostatecznie zakończone.

W zakresie w jakim doszłoby do postępowania przed właściwym sądem powszechnym lub arbitrażowym w związku z umową zawartą pomiędzy nami a reprezentowanym przez Ciebie kontrahentem, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili uprawomocnienia się orzeczenia, wyegzekwowania zasądzonych roszczeń lub przedawnienia roszczeń objętych prawomocnym orzeczeniem.   

 Podanie danych osobowych w każdym z powyższych celów jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić Spółce nawiązanie współpracy z kontrahentem lub wzajemne świadczenie usług.

Kontrahenci będący osobami fizycznymi

Jeżeli jesteś naszym kontrahentem przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 

Podstawa prawna

Cele przetwarzania

Okres przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 1. Nawiązanie współpracy z kontrahentem
 2. Wykonywanie umowy z naszym kontrahentem
 3. Ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami

Twoje dane będą przetwarzane przez okres łączącej nas umowy oraz przez 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia jej obowiązywania. W zakresie w jakim Twoje dane osobowe znajdują się na dokumentach księgowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wzajemne rozliczenia zostały ostatecznie zakończone. W zakresie w jakim doszłoby do postępowania przed właściwym sądem powszechnym lub arbitrażowym w związku z zawartą z nami umową, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili uprawomocnienia się orzeczenia, wyegzekwowania zasądzonych roszczeń lub przedawnienia roszczeń objętych prawomocnym orzeczeniem.   

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce

 1. Realizacja naszych obowiązków podatkowych
 2. Realizacja obowiązków związanych z rachunkowością
 3. Przestrzeganie przepisów sektorowych regulujących zasady produkcji, transportu i sprzedaży żywności

W zakresie w jakim Twoje dane osobowe znajdują się na dokumentach księgowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wzajemne rozliczenia z naszym kontrahentem zostały ostatecznie zakończone

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

prawnie uzasadnione interesy Administratora

 1. Zarządzanie relacjami z kontrahentami
 2. Opracowywanie analiz dotyczących rynku i współpracy z kontrahentem
 3. Podnoszenie jakości naszych usług
 4. Marketing bezpośredni produktów i usług Spółki

Twoje dane będą przetwarzane przez okres łączącej nas umowy oraz przez 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia jej obowiązywania

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy z Państwem. W zakresie celów opartych o przesłankę art. 6 ust. 1 lit. f) RODO podanie danych jest dobrowolne. 

Kandydaci do pracy

 Jeżeli bierzesz udział w procesach rekrutacyjnych na stanowiska w naszej Spółce, złożyłaś/eś CV przez naszą stronę internetową lub w inny sposób, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Podstawa prawna

Cel przetwarzania

Okres przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO obowiązek prawny z art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy

 1. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko
 2. Ocena Kandydata

Twoje dane będą zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko

art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 221a § 1 Kodeksu pracy lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zw. z art. 221b § 1 Kodeksu pracy

Jeśli udostępniasz nam dane wykraczające poza dane wskazane w art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy, w tym dane wrażliwe dokonujesz tego z własnej inicjatywy i za dobrowolną zgodą

 1. Przetwarzanie danych podanych dobrowolnie przez kandydata w procesie rekrutacji na potrzeby oceny zdolności kandydata do zajmowania określonego stanowiska pracy

Twoje dane będą zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

zgoda Kandydata

 1. Przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie dobrowolnej zgody Kandydata

Twoje dane będziemy przetwarzać przez 12 miesięcy od końca roku kalendarzowego, w którym zgoda została wyrażona

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 1. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko
 2. Ocena Kandydata

Twoje dane będą zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko.

 Podanie danych osobowych, w zakresie określonym wymienionymi wyżej przepisami prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

W przypadku procesów rekrutacyjnych, w których będziemy korzystać z pomocy agencji rekrutacyjnych:

źródłem danych osobowych osoby ubiegającej się o stanowisko jest agencja rekrutacyjna, w której uczestniczyli Państwo w pierwszym etapie rekrutacji;kategorie danych osobowych, które przetwarzamy to:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • dane kontaktowe,
 • wykształcenie,  
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • inne dane dobrowolnie podane przez Kandydata.

Osoby odwiedzające Profile Społecznościowe

Jeżeli odwiedzasz nasz Profil Społecznościowy na Facebook’u przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 

Podstawa prawna

Cele przetwarzania

Okres przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

prawnie uzasadnione interesy Administratora

 1. Prowadzenie naszego profilu na portalach społecznościowych;
 2. Informowanie osób odwiedzających Profile Społecznościowe o ofertach, produktach, usługach, promocjach, konkursach Administratora
 3. Interakcja z osobami odwiedzającymi Profile Społecznościowe, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania, umożliwienie im wyrażenia swojej opinii o usługach i produktach Spółki;
 4. Marketing produktów i usług Spółki;
 5. Analiza preferencji i zachowań osób odwiedzających nasze profile.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym będziesz angażować się w nasz Profil Społecznościowy, przykładowo subskrybować go poprzez funkcję „Like”. Szczegółowe zasady i terminy usuwania danych osobowych z portali społecznościowych przewidują regulaminy tych portali.

Podanie danych osobowych w każdym z powyższych celów jest dobrowolne.

Osoby wskazane w formularzu kontaktowym w Serwisie

Jeżeli zostawisz swoje dane w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 

Podstawa prawna

Cele przetwarzania

Okres przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

prawnie uzasadnione interesy Administratora

 1. Udzielenie odpowiedzi na przesłane nam zapytanie;
 2. Prowadzenie korespondencji w celach biznesowych;
 3. Obsługa skarg i wniosków ze strony Klientów;

Twoje dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyliśmy korespondencję – w przypadku zapytań i korespondencji w celach biznesowych.

W przypadku skarg i wniosków Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyliśmy   wzajemną korespondencję.

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 Pliki cookies

W związku z korzystaniem z Serwisu oraz naszych Profili Społecznościowych przetwarzamy także dane zawarte w plikach cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Cookies.

Przekierowanie na inne strony internetowe

W naszym Serwisie znajdują się linki, które przekierowują Użytkownika na inne strony internetowe – np. na nasze Profile Społecznościowe lub na strony partnerów. Nie odpowiadamy za sposób przetwarzania danych osobowych użytkowników przez inne strony, jak również na zawartość innych stron internetowych. Odpowiadamy wyłącznie za treści na naszych Profilach Społecznościowych i tylko w zakresie określonym przez regulaminy portali, na których znajdują się nasze profile. Polityka prywatności portalu Facebook jest dostępna na stronie: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/

Komu przekazujemy Twoje dane?

 Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do:

 • podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Administrator, t.j. między innymi do Inter Europol Piekarnie S.A. oraz Inter Europol Management S.A.,
 • współpracujących z nami partnerów, świadczących dla nas usługi związane z utrzymywaniem i prowadzeniem Serwisu oraz Portali Społecznościowych,
 • podmiotów świadczących usługi na naszą rzecz jak np. firmy IT, biura księgowe i rachunkowe, kancelarie prawne, firmy i kancelarie egzekucyjne, kurierzy i operatorzy pocztowi, audytorzy zewnętrzni,
 • w przypadku danych otrzymanych w procesach rekrutacyjnych możemy przekazywać dane do współpracujących z nami agencji rekrutacyjnych,
 • podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa np. organom nadzoru, organom ścigania, sądom.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Przysługujące Ci prawa

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Ci następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych.

Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie dane osobowe przetwarzamy oraz do otrzymania kopii danych osobowych.

2. Prawo do sprostowania danych.

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo zwrócić się do nas o ich sprostowanie. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

3. Prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które nam dostarczyłeś oraz ich przesłania do innego, wybranego przez siebie administratora. Prawo do przenoszenia przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany tj. w systemach teleinformatycznych. W celu realizacji Twojego prawa dostarczymy Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania w przypadku, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
 • nie potrzebujemy już danych dla swoich celów, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
 • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – ograniczymy przetwarzanie danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

5. Prawo do sprzeciwu.

W każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o podstawę prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci w szczególności w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego.

6. Prawo do usunięcia danych.

Prawo do żądania usunięcia Twoich Danych Osobowych przysługuje Ci,  gdy np.:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i okazał się on uzasadniony;
 • została cofnięta zgoda, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

W niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów (np. przepisów podatkowych i dotyczących rachunkowości) i nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.

7. Prawo do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy udzieliłaś/eś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Prawo wystąpienia ze skargą do właściwego organu nadzorczego,

t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Inter Europol S.A.

Ul. Słoneczna 22

05-270 Marki

Polska

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIV Wydział Gospodarczy

KRS 0000674460

 

NIP 526-03-01-089

Regon 001391853

BDO 000017332

Informujemy, że korzystamy z plików cookies